Sin Fronteras

SEMESTR LETNI 2018

 

Kursy Ekstensywne – Semestralne (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne)*
Kurs „Tylko piątek”, „Tylko sobota” i „Tylko niedziela” (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne)*
Kurs dla nastolatków „Chicos y chicas” (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne)*
54 godz.
52 godz.
54godz.
1150 zł
1150 zł
1150 zł
Kurs semestralny przygotowujący do egzaminu DELE (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne)**
Kurs semestralny przygotowujący do egzaminu DELE (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne)**
54 godz.
52 godz.
1290 zł
1290 zł
Kurs semestralny przygotowujący do MATURY (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne)**
Kurs semestralny przygotowujący do MATURY (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne)**
54 godz.
52godz.
1290 zł
1290zł
Kurs dla dzieci „Niños”** 26 godz. 575 zł
Miesięczny kurs intensywny od października do czerwca (5 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne)*
Letni miesięczny kurs intensywny od lipca do września (4 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne)*
42 godz.
48 godz.
850 zł
930 zł
Zajęcia indywidualne (60 min.) 10 godz./15 godz. 850 zł/1275zł

 

Wszystkie ceny są cenami netto, obecnie obowiązuje zwolnienie szkoleń językowych z podatku VAT, są to więc ceny ostateczne.

*podręcznik gratis raz na 2 semestry nauki (poziom)
**bez podręcznika (używane są inne materiały)

Wszyscy słuchacze Instytutu otrzymują nieodpłatnie oryginalny podręcznik o wartości 120 zł oraz materiały audio.

Słuchacze mają możliwość korzystania nieodpłatnie z:
– warsztatów językowych i wszystkich wydarzeń Sin Fronteras Club Social
– zajęć wyrównawczych z metodykiem nauczania (45–60 min.)

Słuchacze Sin Fronteras są uprawnieni do wielu atrakcyjnych zniżek (restauracje, sklepy etc.) Informacje o zniżkach i możliwościach ich uzyskania publikowane są w naszych centrach. Informacji udziela również sekretariat.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Przy zapisie na najbliższy kurs semestralny oczekujemy wpłaty 350 zł zaliczki (najpóźniej do dnia 7 września 2018 r., a przy rezerwacji po tym terminie w ciągu 2 dni od dokonania zapisu). Twoja rezerwacja staje się aktywna! Pozostałą kwotę, czyli 800 zł, należy wpłacić najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia kursu.

Przy zapisie na kurs intensywny oczekujemy wpłaty 350 zł zaliczki (w ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji). Pozostałą część należy wpłacić w trakcie pierwszego tygodnia kursu.

Wykupując pakiet zajęć indywidualnych, należy przed rozpoczęciem zajęć wpłacić w całości kwotę w wysokości 100% wartości pakietu.

Możliwość płatności w ratach po podpisaniu umowy ratalnej. System ratalny ustalany jest indywidualnie. Płatność w ratach nie zmienia ceny końcowej kursu!

Uwaga! Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem Instytutu nie później niż do 15 dni od daty dokonania płatności.

Wpłaty na numery kont:
PANTA S.C., ul. Nowy Świat 35 lok. 8, 00–029 Warszawa

PKO BP S.A I Odział w Warszawie:

nr konta dla słuchaczy kursów grupowych:
66 1020 1013 0000 0102 0104 8784

nr konta dla słuchaczy kursów indywidualnych:
32 1020 1013 0000 0002 0223 8277

PRZECZYTAJ WARUNKI ZWROTÓW

Zasady zwrotów za kursy semestralne:

– przed rozpoczęciem kursu: zwracamy całą wpłaconą kwotę
– po upływie do 15 dni od daty rozpoczęcia zajęć: zwracamy wpłaconą kwotę pomniejszoną o 350 zł
– po upływie od 15 do 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć: opłata nie podlega zwrotowi, ale wpłacona kwota pomniejszona o 350 zł może być zamrożona lub przeniesiona na inną, nową osobę
– po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć opłata nie podlega zwrotowi, zamrożeniu ani przeniesieniu.

    Zasady zwrotów za letnie kursy intensywne:

– wniesiona opłata za kurs intensywny podlega w całości zwrotowi przy rezygnacji z kursu przed rozpoczęciem się zajęć.

–opłata za kurs intensywny nie podlega zwrotowi przy rezygnacji z kursu po rozpoczęciu się zajęć.

– minimalna liczba osób w grupie to 4, jednak możliwa jest kontynuacja grup 3 i 2 osobowych. Nie ulega zmianie opłata za kurs, ale liczba godzin lekcyjnych. Jeżeli w grupie pozostaną 3 osoby liczba godzin lekcyjnych z 48 zmniejsz się do 42 (14 spotkań), jeżeli pozostaną tylko 2 osoby, kurs także może się odbyć, jednak liczba godzin lekcyjnych ulega zmniejszeniu do 30 godz. lekcyjnych (10 spotkań).

– jeżeli w grupie zostaje 1 osoba, to grupa jest automatycznie rozwiązywana. Niewykorzystane kwoty podlegają zwrotowi lub mogą pozostać „zamrożone” na inny kurs intensywny.

 

Dokonanie pierwszej wpłaty oznacza akceptację warunków. Zachęcamy wszystkich Słuchaczy do podpisania umowy o nauczaniu. Formalności dokonać można w sekretariacie lub mailowo.
Prosimy o zachowanie terminowości wpłat. UWAGA! Wpłata zaliczki aktywuje rezerwację! Instytut zastrzega sobie prawo wpisywania nowych słuchaczy na miejsca „rezerwacji przeterminowanych”. Osoby, które nie wpłaciły zaliczki, nie będą umieszczone na liście słuchaczy.

 

Osoby zapisujące się na kurs w Sin Fronteras  wyrażają zgodę na zastosowanie poniższej polityki dotyczącej danych osobowych.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Panta S.C. M. Cirlic, J. Gomez Moreno. z siedzibą w Warszawie (00-029), ul. Nowy Świat 35/8,

adres do korespondencji: 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35/8, („Administrator”).

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się w sprawie ochrony danych za pośrednictwem adresu: info@sinfronteras.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Panta S.C. M. Cirlic, J. Gomez Moreno. w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

  1. a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba,

której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wykazane w prowadzonym elektronicznym systemie zapisu)

  1. b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Panta S.C. M. Cirlic, J. Gomez Moreno. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

  1. a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
  2. b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
  3. c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
  4. d) prowadzenia analiz jakości świadczonych usług;

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą

przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  1. a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  2. b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Panta S.C. M. Cirlic, J. Gomez Moreno.
  3. c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych. na podstawie uzasadnionego interesu

prawnego Panta S.C. M. Cirlic, J. Gomez Moreno, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji

dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu

administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu

marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia

RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej

na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany

na wstępie) lub poprzez kontakt z Panta S.C. M. Cirlic, J. Gomez Moreno (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Panta S.C. M. Cirlic, J. Gomez Moreno.): partnerzy

handlowi, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).