Sin Fronteras

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

Kursy Ekstensywne / Ekstensywne 50+ – Semestralne (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, stacjonarne lub online)*
Kurs „Tylko piątek”, „Tylko sobota” i „Tylko niedziela” (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne)*
Kurs dla nastolatków „Chicos y chicas” (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, stacjonarne lub online)*

 


Kursy Ekstensywne- Semestralne 50+ (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, stacjonarne lub online)*
Kurs „Tylko piątek”, „Tylko sobota” i „Tylko niedziela” (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne)*

52 godz.
52 godz.
52godz.

 


52godz.

1260 zł
1260 zł
1260 zł

 


1260zł

Kurs semestralny przygotowujący do egzaminu DELE (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, stacjonarny lub online)**
Kurs semestralny przygotowujący do egzaminu DELE (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne)**
52 godz.
52 godz.
1295 zł
1295 zł
Kurs semestralny przygotowujący do MATURY (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, stacjonarny lub online)**
Kurs semestralny przygotowujący do MATURY (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne)**
52 godz.
52 godz.
1260 zł
1260zł
Kurs dla dzieci „Niños”* 26 godz. 650 zł

Miesięczny kurs intensywny (stacjonarnie lub online, kursy organizowane co miesiąc przez cały rok. Zajęcia 4 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne)


Dwumiesięczne kursy półintensywne (2 razy w  tygodniu po 3 godz. lekcyjne stacjonarnie lub online)

 

42 godz.


42 godz.

 

980 zł

 


980 zł

 

Zajęcia indywidualne (60 min, stacjonarne lub online)

 


Grupy zamknięte premium  3 osoby w grupie (stacjonarne lub online). Przy mniejszej liczbie osób zajęcia prowadzimy w trybie lekcji indywidualnych.


Minigrupa 2-osobowa w trybie zajęć indywidualnych


Minigrupa 3-osobowa w trybie zajęć indywidualnych

10 godz./15 godz. zeg.

 


52 godz.


10 godz.zeg.


10 godz.zeg.

850 zł/1275zł

 


1750 zł


490 zł/os.


378 zł/os.

Wszystkie ceny są cenami netto, obecnie obowiązuje zwolnienie szkoleń językowych z podatku VAT, są to więc ceny ostateczne.

*podręcznik gratis (kursy grupowe) raz na 2 semestry nauki (1 poziom) , przy kursach online:

-Podręcznik można odebrać w sekretariacie lub jest możliwa przesyłka przez INPOST.

-Na terenie Warszawy- odpłatnie – 12,99zł

-Inne miasto- bezpłatnie – 0zł.

**bez podręcznika (używane są inne materiały)

Słuchacze kursów grupowych Instytutu otrzymują nieodpłatnie oryginalny podręcznik o wartości 90 zł -111 zł (w zależności od poziomu).

Wszyscy słuchacze mają możliwość korzystania nieodpłatnie z:
– zajęć wyrównawczych z metodykiem nauczania (45–60 min.)

Redukcja liczby godzin w grupie mniejszej niż 4 osoby – cena kursu nie ulega zmianie:

Kurs semestralny

od 4 do 8 osób – 52 godziny lekcyjne

3 osoby – 42 godziny lekcyjne

Kurs intensywny i półintensywny 

od 4 do 8 osób – 42 godziny lekcyjne 

3 osoby – 32 godzin lekcyjnych

Kurs intensywny wakacyjny

od 4 do 8 osób – 48 godziny lekcyjne 

3 osoby- 36 godzin lekcyjnych

Kursy dla DZIECI:

od 4 do 8 osób – 26 godzin lekcyjnych

3 osoby – 20 godzin lekcyjnych

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Przy zapisie na kurs intensywny i na kurs półintensywny oczekujemy wpłaty 360 zł zaliczki (w ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji). Pozostałą część należy wpłacić w trakcie pierwszego tygodnia kursu.
 • Przy zapisie na najbliższy kurs semestralny oczekujemy wpłaty 350 zł zaliczki w ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji. Pozostałą kwotę, należy wpłacić w ciągu pierwszego tygodnia zajęć. Nie później niż 7 dni od rozpoczęcia kursu.
 • Wykupując pakiet zajęć indywidualnych, należy przed rozpoczęciem zajęć wpłacić w całości kwotę w wysokości 100% wartości pakietu.
 • Możliwość płatności w ratach po podpisaniu umowy ratalnej za kurs semestralny. Przy płatności ratalnej jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 30zł. Zaliczka przy płatności ratalnej to 430zł. 
 • Usługi są rozliczane w okresach rozliczeniowych miesięcznych.
 • Przy zapisie na kurs należy podpisać umowę o nauczanie języka hiszpańskiego z Sin Fronteras.
 • Przy zmianie trybu zajęć ze stacjonarnych na ONLINE, cena kursu NIE ulega zmianie. 

Uwaga! Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem Instytutu nie później niż do 15 dni od daty dokonania płatności.

Wpłaty na numery kont:

PANTA S.C Milanka Cirlić, Jose Gomez Moreno,

ul. Mazowiecka 12 lok.30, 00-048 Warszawa

PKO BP S.A I Odział w Warszawie:

nr konta dla słuchaczy kursów grupowych:

 PKO BP 66 1020 1013 0000 0102 0104 8784

dla słuchaczy kursów indywidualnych:

SIN FRONTERAS Jose Gomez Moreno

ul. Mazowiecka 12 lok.30, 00-048 Warszawa

PKO BP S.A I Odział w Warszawie:

PKO BP 29 1020 1013 0000 0102 0253 6654

PRZECZYTAJ WARUNKI ZWROTÓW

Zasady zwrotów za kursy semestralne:

– przed rozpoczęciem kursu: zwracamy całą wpłaconą kwotę
– po upływie do 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć: zwracamy wpłaconą kwotę pomniejszoną o 350 zł / 430 zł.
– po upływie od 14 do 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć: opłata nie podlega zwrotowi, ale wpłacona kwota pomniejszona o 350 zł / 430 zł może być zamrożona lub przeniesiona na inną, nową osobę.
– po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć opłata nie podlega zwrotowi, zamrożeniu ani przeniesieniu.

UWAGA! Kwota zamrożona na poczet innego kursu w innym terminie jest do wykorzystania do 6 miesięcy (kurs intensywny, półintensywny) lub do najbliższego nowego kursu semestralnego (kurs semestralny). 

    Zasady zwrotów za kursy intensywne i półintensywne:

– wniesiona opłata za kurs intensywny podlega w całości zwrotowi przy rezygnacji z kursu przed rozpoczęciem się zajęć.

–opłata za kurs intensywny nie podlega zwrotowi przy rezygnacji z kursu po rozpoczęciu się zajęć.

– minimalna liczba osób w grupie to 4* (* w wyjątkowych wypadkach na prośbę zainteresowanych możliwa jest kontynuacja grup 3-osobowej. Nie ulega wtedy zmianie opłata za kurs, ale nieznacznie liczba godzin).

Dokonanie pierwszej wpłaty oznacza akceptację warunków. Zachęcamy wszystkich Słuchaczy do podpisania umowy o nauczaniu. Formalności dokonać można w sekretariacie lub mailowo.
Prosimy o zachowanie terminowości wpłat. UWAGA! Wpłata zaliczki aktywuje rezerwację! Instytut zastrzega sobie prawo wpisywania nowych słuchaczy na miejsca „rezerwacji przeterminowanych”. Osoby, które nie wpłaciły zaliczki, nie będą umieszczone na liście słuchaczy.

Osoby zapisujące się na kurs w Sin Fronteras wyrażają zgodę na zastosowanie poniższej polityki dotyczącej danych osobowych.

  Zasady zwrotów za kursy indywidualne:

–  niewykorzystana kwota przeliczona na nieodbyte zajęcia podlega zamrożeniu do 12 miesięcy. 

Informacje Dotyczące Danych Osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Panta s.c. M. Cirlic, J. Gomez Moreno. z siedzibą w Warszawie (00-048), ul. Mazowiecka 12 lok.30, adres do korespondencji: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12 lok.30, („Administrator”).

 1. Dane osobowe słuchaczy, uczniów i przyszłych uczestników kursów (podczas rekrutacji) przetwarzane są zakresie niezbędnym do wykonania umowy przeprowadzenia kursu językowego.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO*.

Dane przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do:

 • Wykonania umowy;
 • Rozpatrzenia roszczeń;

Po upłynięciu terminu wskazanego powyżej, dane przetwarzane będą jeszcze przez 10 lat dla potrzeb archiwalnych i w interesie podmiotu danych, aby był możliwy powrót do cyklu nauczania.

W powyższym zakresie, każdej osobie fizycznej przysługują prawa:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,

2. Dane osobowe byłych słuchaczy, byłych uczestników kursów przetwarzane są w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta.

Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

W powyższym zakresie, każdej osobie fizycznej przysługują prawa:

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,

3. We wszystkich przypadkach, gdy do przetwarzania obligują nas przepisy prawa polskiego lub unijnego, przetwarzanie będzie następowało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*. Dane zostaną usunięte zgodnie z okresem wynikającym z przepisów, w szczególności dotyczy to:

 • Danych o płatnościach przetwarzanych w związku z prawem podatkowym i rachunkowym;
 • Danych o egzaminach przetwarzanych w związku z prawem oświatowym (dla szkół niepublicznych);

We wszystkich przypadkach, każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Procedura opisana jest na stronach urzędu pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

Państwa dane nie zostaną poddane automatycznemu profilowaniu w żadnym zakresie.

Dane osobowe nie zostaną przekazane podmiotom trzecim, ale mogą zostać udostępnione naszym partnerom w celu realizacji wspomnianych powyżej celów. Odbiorcami danych mogą być: partnerzy handlowi realizujący na rzecz Administratora działania np. akcje marketingowe, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Wszystkie wnioski, uwagi, sprzeciwy związane z danymi osobowymi, przyjmujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@sinfronteras.pl jak i pocztą tradycyjną.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).