Sin Fronteras

SEMESTR LETNI 2020

Kursy Ekstensywne – Semestralne (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, stacjonarne lub online)*
Kurs „Tylko piątek”, „Tylko sobota” i „Tylko niedziela” (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne)*
Kurs dla nastolatków „Chicos y chicas” (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, stacjonarne lub online)*

 

Kursy Ekstensywne- Semestralne 50+ (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, stacjonarne lub online)*
Kurs „Tylko piątek”, „Tylko sobota” i „Tylko niedziela” (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne)*

52 godz.
52 godz.
52godz.

 

52godz.

1195 zł
1195 zł
1195 zł

 

1195zł

Kurs semestralny przygotowujący do egzaminu DELE (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, stacjonarny lub online)**
Kurs semestralny przygotowujący do egzaminu DELE (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne)**
52 godz.
52 godz.
1290 zł
1290 zł
Kurs semestralny przygotowujący do MATURY (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, stacjonarny lub online)**
Kurs semestralny przygotowujący do MATURY (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne)**
36 godz.
36godz.
860 zł
860zł
Kurs dla dzieci „Niños”* 26 godz. 575 zł
Miesięczny kurs intensywny (stacjonarnie lub online, kursy organizowane od października do czerwca, zajęcia 5 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne)*Letni miesięczny kurs intensywny od lipca do września (4 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne, stacjonarnie lub online)*

 

Dwumiesięczne kursy półintensywne (2 razy w  tygodniu po 3 godz. lekcyjne stacjonarnie lub online)

Miesięczny kurs intensywny TARDE w godzinach 19.10-21.15 (kursy organizowane tylko stacjonarnie od października do czerwca, zajęcia 5 razy w tygodniu po 120 min.)*

42 godz.

 

48 godz

42 godz.

37 godz.

860 zł

 

940 zł

860 zł

775 zł

Zajęcia indywidualne (60 min, stacjonarne lub online)

 

Grupy zamknięte premium  3 osóby w grupie (stacjonarne lub online). Przy mniejszej liczbie osób zajęcia prowadzimy w trybie lekcji indywidualnych.

10 godz./15 godz. zeg.

 

52 godz.

850 zł/1275zł

 

 

1750 zł

Wszystkie ceny są cenami netto, obecnie obowiązuje zwolnienie szkoleń językowych z podatku VAT, są to więc ceny ostateczne.

*podręcznik gratis raz na 2 semestry nauki (1 poziom), przy kursach online podręcznik wysyłamy bezpłatnie poprzez InPost
**bez podręcznika (używane są inne materiały)

Słuchacze Instytutu otrzymują nieodpłatnie oryginalny podręcznik  o wartości 90 zł.

Wszyscy słuchacze mają możliwość korzystania nieodpłatnie z:
– warsztatów językowych i wszystkich wydarzeń Sin Fronteras Club Social
– zajęć wyrównawczych z metodykiem nauczania (45–60 min.)

WARUNKI PŁATNOŚCI

Przy zapisie na kurs intensywny oczekujemy wpłaty 350 zł zaliczki (w ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji). Pozostałą część należy wpłacić w trakcie pierwszego tygodnia kursu.

Przy zapisie na najbliższy kurs semestralny oczekujemy wpłaty 350 zł zaliczki w ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji. Twoja rezerwacja staje się aktywna! Pozostałą kwotę, należy wpłacić w ciągu pierwszego tygodnia zajęć. Nie później niż 7 dni od rozpoczęcia kursu.

Wykupując pakiet zajęć indywidualnych, należy przed rozpoczęciem zajęć wpłacić w całości kwotę w wysokości 100% wartości pakietu.

Możliwość płatności w ratach po podpisaniu umowy ratalnej. Przy płatności ratalnej jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 50zł!

Przy zapisie na kurs należy podpisać umowę o nauczanie języka hiszpańskiego z Sin Fronteras.

Uwaga! Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem Instytutu nie później niż do 15 dni od daty dokonania płatności.

Wpłaty na numery kont:
Panta s.c. M. Cirlic, J. Gomez Moreno, ul. Mazowiecka 12 lok.30, 00-048 Warszawa

PKO BP S.A I Odział w Warszawie:

nr konta dla słuchaczy kursów grupowych:

PKO BP 66 1020 1013 0000 0102 0104 8784

dla słuchaczy kursów indywidualnych:

PKO BP 32 1020 1013 0000 0002 0223 8277

PRZECZYTAJ WARUNKI ZWROTÓW

Zasady zwrotów za kursy semestralne:

– przed rozpoczęciem kursu: zwracamy całą wpłaconą kwotę
– po upływie do 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć: zwracamy wpłaconą kwotę pomniejszoną o 350 zł
– po upływie od 14 do 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć: opłata nie podlega zwrotowi, ale wpłacona kwota pomniejszona o 350 zł może być zamrożona lub przeniesiona na inną, nową osobę
– po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć opłata nie podlega zwrotowi, zamrożeniu ani przeniesieniu.

    Zasady zwrotów za letnie kursy intensywne:

– wniesiona opłata za kurs intensywny podlega w całości zwrotowi przy rezygnacji z kursu przed rozpoczęciem się zajęć.

–opłata za kurs intensywny nie podlega zwrotowi przy rezygnacji z kursu po rozpoczęciu się zajęć.

– minimalna liczba osób w grupie to 4* (* w wyjątkowych wypadkach na prośbę zainteresowanych możliwa jest kontynuacja grup 3. Nie ulega wtedy zmianie opłata za kurs, ale nieznacznie liczba godzin).

Dokonanie pierwszej wpłaty oznacza akceptację warunków. Zachęcamy wszystkich Słuchaczy do podpisania umowy o nauczaniu. Formalności dokonać można w sekretariacie lub mailowo.
Prosimy o zachowanie terminowości wpłat. UWAGA! Wpłata zaliczki aktywuje rezerwację! Instytut zastrzega sobie prawo wpisywania nowych słuchaczy na miejsca „rezerwacji przeterminowanych”. Osoby, które nie wpłaciły zaliczki, nie będą umieszczone na liście słuchaczy.

Osoby zapisujące się na kurs w Sin Fronteras wyrażają zgodę na zastosowanie poniższej polityki dotyczącej danych osobowych.

Informacje Dotyczące Danych Osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Panta s.c. M. Cirlic, J. Gomez Moreno. z siedzibą w Warszawie (00-048), ul. Mazowiecka 12 lok.30, adres do korespondencji: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12 lok.30, („Administrator”).

 1. Dane osobowe słuchaczy, uczniów i przyszłych uczestników kursów (podczas rekrutacji) przetwarzane są zakresie niezbędnym do wykonania umowy przeprowadzenia kursu językowego.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO*.

Dane przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do:

 • Wykonania umowy;
 • Rozpatrzenia roszczeń;

Po upłynięciu terminu wskazanego powyżej, dane przetwarzane będą jeszcze przez 10 lat dla potrzeb archiwalnych i w interesie podmiotu danych, aby był możliwy powrót do cyklu nauczania.

W powyższym zakresie, każdej osobie fizycznej przysługują prawa:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,

2. Dane osobowe byłych słuchaczy, byłych uczestników kursów przetwarzane są w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta.

Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

W powyższym zakresie, każdej osobie fizycznej przysługują prawa:

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,

3. We wszystkich przypadkach, gdy do przetwarzania obligują nas przepisy prawa polskiego lub unijnego, przetwarzanie będzie następowało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*. Dane zostaną usunięte zgodnie z okresem wynikającym z przepisów, w szczególności dotyczy to:

 • Danych o płatnościach przetwarzanych w związku z prawem podatkowym i rachunkowym;
 • Danych o egzaminach przetwarzanych w związku z prawem oświatowym (dla szkół niepublicznych);

We wszystkich przypadkach, każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Procedura opisana jest na stronach urzędu pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

Państwa dane nie zostaną poddane automatycznemu profilowaniu w żadnym zakresie.

Dane osobowe nie zostaną przekazane podmiotom trzecim, ale mogą zostać udostępnione naszym partnerom w celu realizacji wspomnianych powyżej celów. Odbiorcami danych mogą być: partnerzy handlowi realizujący na rzecz Administratora działania np. akcje marketingowe, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Wszystkie wnioski, uwagi, sprzeciwy związane z danymi osobowymi, przyjmujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@sinfronteras.pl jak i pocztą tradycyjną.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).