Sin Fronteras

Zajęcia indywidualne języka hiszpańskiego, lub w trybie indywidualnym (dla 2-3 osób) to pakiet 10 godzin zegarowych lub pakiet 15 godzin zegarowych. Program i harmonogram zajęć zajęć indywidualnych jest projektowany indywidualnie po wstępnej rozmowie ze słuchaczem uwzględniając jego potrzeby językowe i cele językowe (np. osiągnięcie danego poziomu w określonym czasie). Lektorami są tylko native speakers z kwalifikacjami do nauczania języka hiszpańskiego jako obcego, nad którymi stały nadzór dydaktyczny sprawują dydaktyk i dyrektor Instytutu.

Zajęcia indywidualne prowadzimy stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym przy użyciu platformy Microsoft Teams.

pakiet 10 godzin

1 os. 950zł/os

2 os. 520zł/os

3 os. 425zł/os

pakiet 15 godzin:

1 os. 1275zł/os

2 os. 735zł/os

3 os. 565zł/os

Regulamin lekcji indywidualnych języka hiszpańskiego w SIN FRONTERAS

  1. Słuchacz zobowiązuje się do zapłaty kwoty 950zł/1275zł netto przed rozpoczęciem pierwszych zajęć indywidualnych z pakietu.
  1.  Jeżeli pierwsze zajęcia odbywają się w godzinach, gdy sekretariat jest nieczynny, Słuchacz zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia dokonanej wpłaty w dniu poprzedzającym pierwsze zajęcia na adres email: hola@sinfronteras.pl
  1. Słuchacz ma cztery miesiące na zakończenie jednego wykupionego pakietu zajęć indywidualnych (do 15 godzin zegarowych, na większe pakiety ustalany jest inny, uzgodniony termin).
  1. Słuchacz ma prawo odwołać zajęcia, jednak nie później niż do godziny 17.00 ostatniego roboczego dnia* poprzedzającego zajęcia – telefonicznie tel. Mazowiecka 22 828 20 01 lub wysyłając maila na adres email: hola@sinfronteras.pl
  2.  W innym przypadku zajęcia zostaną uznane za odbyte i ujęte w rozliczeniu.

*Za dni wolne od pracy uznaje się soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, oraz dni w których Instytut jest zamknięty zgodnie z kalendarzem roku akademickiego Instytutu opublikowanym na stronie www.sinfronteras.pl.